Handelsbetingelser

Boxleje.dk Handelsbetingelser – Lejekontrakt

1. Det lejede

Lejer får ret til at opbevare gods i angivet opbevaringsrum.

Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Lejer har ingen afståelsesret og fremlejeret. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede er nyistandsat ved indflytningen.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af det lejede.

2. Benyttelse af det lejede

2.1 Anvendelse

Det lejede må kun benyttes til oplagring af tørt gods.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af de lejede.

Der må ikke opbevares eksplosivt eller brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller akkumulatorer.

Ved oplagring af maskiner skal disse være tømt for olie, benzin og lignende væsker før oplagring.

Batterier skal afmonteres elektriske apparater.

Ifølge Fødevarestyrelsen er boksene ”Godkendt til engroshandel og oplagring, ikke specialiseret, ikke-letfordærvelige fødevarer, branchenr. 46.39.00.C”. Planter, andre letfordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ikke oplagres.

Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede.

Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadeligt eller miljøfarligt.

Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede, eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers tilladelse.

Der er adgang til det lejede hver dag fra kl. 06.00 til kl. 22.00.

Det er ikke tilladt at benytte adressen på det lejede til hverken privat- eller erhvervsadresse. I tilfælde, hvor kunden har registreret sit private eller erhvervsadresse til det lejede, er udlejer berettiget til at foretage afmelding hos postvæsen, folkeregister m.v. på kundens vegne.

Værneting
Enhver tvist eller uenighed, der måtte opstå mellem Boxleje.dk og kunden, derunder økonomiske mellemværender, skal endelig og bindende over for parterne afgøres ved retten i Kolding, Danmark, i overensstemmelse med dansk ret.

2.2 Lejers erstatningsansvar

Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.

Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

3. Adgang til det lejede

3.1 Åbningstid

Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid.

3.2 Ændring af åbningstid

Udlejer er uden forudgående varsel berettiget til at ændre den angivne åbningstid, herunder er udlejer berettiget til at lukke for adgang til lageret, eller lade det lejede henstå ubetjent, såfremt det i ejendommen ansatte personale skal udføre andre arbejdsopgaver.

3.3 Automatiske, døre samt tekniske anlæg i øvrigt

Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af adgangskode. Af hensyn til skadedyr bedes du sørge for, at lukke døre og porte efter dig, så snart du er kommet ind. Og det samme når du skal forlade bygningen. Rul porten ned ved tryk på ”pil ned” på tastaturet inden for porten, inden du kører.

Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt i tekniske anlæg.

3.4 Indflytning og ophold på anlægget

Ved indflytning og ophold i det lejede, er lejer forpligtet til at færdiggøre indflytningen før lukketid. Ved lukketid aflåses port og døre automatisk, og alarmanlægget kobles til.

4. Forsikring af det opbevarede

De opbevarede effekter er ikke omfattet af en forsikring. Private lejere kan tegne en særskilt forsikring hos Boxleje.dk (Udlejer). Ved leje af udendørs bokse (garager) står udlejer ikke til ansvar for evt. fugtskader.

5. Færdsel og adfærd på ejendommen område

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller på ejendommens område.

Såfremt lejer udøver stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale eller andre lejere, er udlejer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede og fra ejendommens område.

Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

5.1 Fjernelse af inventar m.v.

Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri og udlejer vil foretage politianmeldelse.

5.2 Efterladte effekter

Ifølge brandforebyggelses regulativ må der under ingen omstændigheder efterlades effekter i gangarealer, vindfang eller udendørs på anlægget. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

6. Lejers betaling og regulering

6.1 Betaling af leje

Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Der bliver fremsendt særskilte lejeopkrævninger hver måned. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald. Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede bliver spærret, samt påkrav med påkravsgebyr på kr. 151 samt morarente på 2 % af det beløb, der overstiger kr. 1.000 tilsendes. Der kan gå op til 5 hverdage før spærringen ophæves efter det skyldige beløb er gået ind på udlejernes konto.

Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med dette.

7. Lejers misligholdelse

Såfremt lejen er forsinket, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Desuden har udlejer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel, at opsige lejemålet. Såfremt lejemålet opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil det lejede er tømt, ryddet og rengjort samt afleveret uaflåst. I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftaler har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer må have mod lejer, samt rimelige omkostninger som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse. Genstande der opbevares i det lejede på tidspunkt for udlejers spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, og udlejer er dermed berettiget til at bortskaffe effekten hvis det findes nødvendigt af hensyn til genudlejning. Bortskaffelse kan dog tidligst finde sted 10 dage efter, at skriftlig meddelelse om, at de pågældende effekter vil blive bortskaffet, er afsendt til lejeren.

8. Opsigelse

8. 1. Lejers opsigelse

Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger skriftligt senest d. 15. i den måned lejer ønsker at flytte ud i, hvormed fraflytning senest skal ske den sidste dag i måneden. Disse betingelser gælder også, hvis lejer ønsker at skifte til en mindre eller større box. Hvis fraflytningen ikke sker til tiden, er opsigelsen ikke længere gældende og lejer er forpligtede til stadig at betale boxleje. Adgangen til det lejede holdes spærret, indtil der er betalt boxleje for den gældende periode. Hvis opsigelsen sker efter d. 15. i måneden er lejer forpligtede til at betale leje for næste måned, men bestemmer selv om fraflytningen sker i den opsagte måned eller senest den sidste dag i den næste måned. Der gives ingen refusion, dersom lejer vælger at flytte ud før udløbet af varslingsperioden. Ved fraflytning inden for 30 dage fra lejemålets start gives ingen forholdsmæssig refusion af 1. måneds leje.

8.2 Udlejers opsigelse

Udlejer kan opsige med en måneds forudgående skriftligt varsel til den første i en måned.

Udlejer kan hæve lejeaftalen i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejeloven. Udlejeren kan således blandt andet ophæve lejeaftalen når lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav – afgivet efter sidste rettidige betalingsdag – herom er kommet frem til lejeren.

Når udlejeren hæver lejeaftalen, skal lejeren straks fraflytte det lejede, og udlejeren er uden yderligere varsel berettiget til ved egen foranstaltning at sætte sig i besiddelse af de lejede, såfremt dette ikke sker. Lejeren skal i alle tilfælde mindst betale leje mv. for tiden, indtil lejeren kunne flytte med aftalt varsel.

9. Aflevering af lejemål

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddet og rengjort i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden. Låsen og nøglerne afleveres i vores postkasse eller til os, når rummet er tømt, hvis man ikke selv ønsker at beholde dem. De 100 kr. returneres ikke.

10. Udlejers ansvar og adgang til det lejede

10.1 Udlejers ansvar

Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for lejers tab, der måtte opstå for følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk mv. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer jf. § 4.

10.2 Udlejers adgang til det lejede

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse jf. § 7.  Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

11. Bestemmelser og henvisning i øvrigt

Adresseændringer og ændring af telefonnumre, mailadresser m.v. skal meddeles til udlejer.

Lejer har ved indgåelse af lejeaftalen givet udlejer ret til i lejeperioden at kontakte lejeren på SMS og E-mail.

12. Trailerleje og lån af trailer til indflytning og udflytning

Det er muligt for lejer, at låne en trailer en dag gratis til indflytning og en dag gratis til udflytning, hvis lejer i kontorets åbningstid har reserveret den, den ønskede dato. Hvis lejer ønsker at låne en trailer til andet, koster det 150 kr. om dagen. Lejer har den reserveret trailer til rådighed mellem kl 06.00 og 22.00 den pågældende dag. Det er ikke tilladt, at benytte en trailer uden der foreligger en reservation. Dette vil koste 500 kr. samt eventuel erstatning til anden lejer.

13. Ændring af handelsbetingelser

Udlejer har altid ret til at ændre i handelsbetingelserne. Den opdateret version vil altid kunne findes på udlejers hjemmeside – www.boxleje.dk.

 

Dato: 25.03.2020